Главная » Как правильно разное

Ставимо правильно наголос в українській мовіПравильний наголос у словах – підготовка до ЗНО

У першій частині тесту ЗНО з української мови обов’язково зустрічаються завдання на визначення правильного наголосу у деяких словах. які представляють собою найбільш поширені у мовленні випадки складного наголошення. Для швидкої та ефективної підготовки школярів до тестування ми зібрали список слів, що найчастіше зустрічаються в тестових завданнях, та перевірили їхнє правильне наголошення за «Словником наголосів» Погрібного М. І. Тож запам’ятовуйте та наголошуйте правильно!

По-перше, звернемо увагу на групу слів, які мають так званий подвійний наголос. тобто їх правильна вимова має два різні, однаково «легальні» варіанти. Ось найчастіше згадувані і тестах ЗНО слова з подвійним наголосом: алфавіт, вимова, виразний (у значенні чіткий, ясний), завжди, корисний, мабуть, помилка. А тепер більш детально.

Наголос у слові вимова - правильно казати і вИмова (наголос на перший склад), і вимОва (наголос на другий склад). Подвійний наголос має слово помилка – правильно наголошувати і перший (пОмилка), і другий (помИлка) склади. Слово корисний може мати наголос на першому та другому складах – кОрисний та корИсний. Виразний (у значенні чіткий, ясний) наголошується – вИразний та вирАзний.

По-друге, треба запам’ятати раз і назавжди, що наголос у слові український падає на ї – украЇнський – і ніколи на а.

Далі розглянемо групу слів, в яких наголос падає на перший склад – Олень, рАзом, спИна, пОдруга, прИятель, вІрші, дрОва, зАгадка, стОляр, лЕгко, рЕшето, цЕнтнер.

У наступних словах наголос падає на останній склад – кропивА, черговИй, осокА, листопАд (в обох значеннях слова: і як назви місяця, і як процесу опадання листя), новИй, кіломЕтр, дочкА, вербА, каталОг, яснИй, докумЕнт, виразнИй (у значенні такого, що може бути вираженим), легкИй, шофЕр, бюлетЕнь, руслО, фаховИй.

У решті випадків, що викликають складності з правильним наголошенням, наголос падає на склади в середині слів. ознАка, читАння, завдАння, запитАння, навчАння, видАння, одинАдцять, чотирнАдцять, мерЕжа, чорнОслив, гуртОжиток, літОпис, ненАвисть, рукОпис.

Наголос

Однією з основних ознак голосних фонем є наголос, шо виявляється тільки в слові.

Наголос в українській мові виконує подвійну функцію. По-перше, він об#39;єднує звукові комплекси в окремі слова. Наприклад, звуковий комплекс вищезазначений з одним наго лосом сприймається як одне слово, а комплекс вище зазначе ний, що має два наголоси, позначає два слова. Так само: дав-ноочікуваний, нижчезгаданий, передбачити і давно очікуваний, нижче згаданий, перед бачити. По-друге, наголос виступає як засіб розрізнення слів та словоформ. Наприклад, подані пара ми слова вигода (користь) і вигода (зручність), захват (захоп лення) і захвйт (пристрій, ширина робочого ходу), лікарський (від лікар) і лікарський (відліки), похідний (від похід) і похідний (який походить від чогось) — різні, на шо й вказує наголос. У різних відмінках стоять слова руки і руки, вікна і вікна, різний вид мають дієслова насипати і насипати.

Наголос в українській мові вільний і рухомий, тобто може падати на будь-який склад і під час змінювання слова пересу ватися: голова — голови — голови — голів, казати — кажеш — кажу.

Система наголошування в українській мові досить склад на. Тому у випадках сумніву щодо наголосу слід звертатися до словників.

Разом із тим спостерігаються й деякі закономірності в на голошуванні слів.

1. Віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксі: навчання, завдання, запитання, читання, визнання, видання, пізнання, послання.

Але є й відхилення від цього правила: обладнання (набір механізмів тощо), нехтування, бігання, ковзання.

2. Наголос у багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині переходить на закінчення: вказівка — вказівки, учителька — учительки, ластівка — ластівки, голка — голки, писанка — писанки але: родичка —родички, сусідка — сусідки, верхівка — верхівки.

3. У багатьох двоскладових прикметниках наголос падає на закінчення: вузький, кружний, легкий, липкий, мілкий, низький, новий, нудний, пісний, різкий, сипкий, скучний, стійкий, стічний, страшний, твердий, тісний, тонкий, трудний, тяжкий, черствий, чіткий, чуткий, шкільний.

У прислівниках, утворених від таких прикметників, на голос падає на перший склад: вузько, легко, мілко.

4. У дієсловах перший склад закінчень -емо, -имо, -ете -ите не наголошується: несемо, несете (а не несемо несете ); ідемб, ідете (а не ідьмо , ідете ); підемо, підете; будемо, будете; гуркочемо, гуркочете; гуркотиш. гуркотите; залишимо, залишите.

5. Треба запам#39;ятати наголос у таких словах: агент, бюлетень (множина: бюлетені), кулінарія, випадок, діалог, документ, засуха, монолаг, їм #39;я, катаабг, некролог, експерт, жевріти, квартал, кілометр, колія, компроміс, кропива, мережа, одинадцять, ознака, оптовий, партірі пасквіль, пеня, перепис, перепустка, піна, предмет, прйятель, приятелька, разом, рукопис, середина, сільсько господарський, спина, співробітник, титульний, урочи стий, феномен, цемент, центнер, черговий, чотирнадцять, шофер.

6. У багатоскладових словах, крім основного, є ще побічні інаголоси, які розташовуються через один або два склади від основного: переробити, винагороджувати, безперечний, задоволений, подорож. Побічний наголос на дає українській мові особливої співучості, плавності. У прискореному темпі мовлення він чується слабко, в уповільненому — сильніше. Особливо виразно такий наголос чується в складних словах: синьо-жовтий, гірничоддбувнйй, новобудова.

Якщо щось незрозуміло, запитай. Але з початку зареєструйся

Как правильно ставить ударение в слове украинский

«Украинский» – правильное ударение на «И»

Авторы всех современных словарей русского языка признают в качестве правильного только один вариант постановки ударения в слове «украинский» – на третьем слоге, с ударением на «И» – «украИнский».

В некоторых изданиях (например, словарь «Русское словесное ударение» Зарвы) даже специально отмечено, что вариант ударения «укрАинский» является неверным. Произнесение этого прилагательного с ударением на втором слоге считается орфоэпической ошибкой.

Ударение на «И» сохраняется при склонении и изменении по родам или числам: «украИнский борщ», «украИнские территории», «украИнская литература», «украИнский костюм».

«Украинец» и «Украина» – ударение на третий слог

В названии страны – Украина, а также таких словах, как «украинка» или «украинец» ударение в соответствии с нормами русского литературного языка также ставится на «И», на третий слог. Это также является единственным нормативным вариантом, который фиксируют как орфографические, так и орфоэпические словари.

Ударение «укрАинский» – устаревшая норма

Мнение о том, что в прилагательном «украинский» ударение может (или даже должно) падать на «А» хоть и является ошибочным, но все-таки легко объяснимо. Дело в том, что правила произношения слов со временем меняются, и в прошлом в русском языке ударение в слове «украинский» ставилось именно на второй слог. И это было логично – ведь устаревшее название Украины звучало как «Украйна», с ударением на «А» во втором слоге.

Потом нормы изменились. И до середины XX века многие словари русского языка фиксировали двойную норму ударения в слове «украинский» – как на втором, так и на третьем слоге.

И вариант «укрАинский» с ударением на «А» (так же, как и произношение «Украйна») можно встретить в русской поэзии – например, у Осипа Мандельштама («…перекличка поездов,/ да укрАинская мова / их растянутых гудков» ). И почти у всех на слуху первая строчка знаменитой поэмы Пушкина «Полтава»: «Тиха укрАинская ночь». Именно ее часто приводят в качестве аргумента люди, считающие это ударение правильным. Классик же не мог ошибаться!

Действительно – классик не ошибался, и это произношение не является поэтической вольностью и полностью соответствует правилам русского языка того времени. Но с тех пор русский язык значительно изменился, и в XXI веке в прилагательном «украинский» ударение должно ставиться на третий слог.

Источники: http://ycilka.net/tvir.php?id=838, http://ukrainskamova.com/publ/fonetika_i_pismo/nagolos/4-1-0-34, http://www.kakprosto.ru/kak-915890-kak-pravilno-stavit-udarenie-v-slove-ukrainskiy


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнениемКак правильно:Статьи по теме:

Правильно скачивать через торрент видео

Для того чтобы скачивать фильмы на далее...

Как правильно принять бензовоз

Добрый день. Помогите темному начинающему с далее...

Правильно заполнять исковое заявление

ВсеИски #8212; исковые заявления в суд Все далее...


Популярные:

Как сдать квартиру в аренду правильно форум (415)
Как правильно замешать цементный раствор для фундамента (100)
Как правильно поднять участок на болотистой местности (98)
Как правильно вставлять карточку в банкомат приватбанк (74)
Правильно составлять поисковый запрос (70)
Как правильно выкопать пруд на участке (57)

Наиболее читаемые:

Как правильно одеть памперс лежачему больному видео

Привлечение внимания к лежащим больным. Когда в далее...

Как правильно резать плитку плиткорезом видео

Главная Укладка плитки и ремонт Как резать плитку далее...

Как правильно спроектировать фундамент для дома

Как спроектировать фундамент частного дома? Опубликовал автор этого блога далее...