Главная » Как правильно разное

Ставимо правильно наголос в українській мовіПравильний наголос у словах – підготовка до ЗНО

У першій частині тесту ЗНО з української мови обов’язково зустрічаються завдання на визначення правильного наголосу у деяких словах. які представляють собою найбільш поширені у мовленні випадки складного наголошення. Для швидкої та ефективної підготовки школярів до тестування ми зібрали список слів, що найчастіше зустрічаються в тестових завданнях, та перевірили їхнє правильне наголошення за «Словником наголосів» Погрібного М. І. Тож запам’ятовуйте та наголошуйте правильно!

По-перше, звернемо увагу на групу слів, які мають так званий подвійний наголос. тобто їх правильна вимова має два різні, однаково «легальні» варіанти. Ось найчастіше згадувані і тестах ЗНО слова з подвійним наголосом: алфавіт, вимова, виразний (у значенні чіткий, ясний), завжди, корисний, мабуть, помилка. А тепер більш детально.

Наголос у слові вимова - правильно казати і вИмова (наголос на перший склад), і вимОва (наголос на другий склад). Подвійний наголос має слово помилка – правильно наголошувати і перший (пОмилка), і другий (помИлка) склади. Слово корисний може мати наголос на першому та другому складах – кОрисний та корИсний. Виразний (у значенні чіткий, ясний) наголошується – вИразний та вирАзний.

По-друге, треба запам’ятати раз і назавжди, що наголос у слові український падає на ї – украЇнський – і ніколи на а.

Далі розглянемо групу слів, в яких наголос падає на перший склад – Олень, рАзом, спИна, пОдруга, прИятель, вІрші, дрОва, зАгадка, стОляр, лЕгко, рЕшето, цЕнтнер.

У наступних словах наголос падає на останній склад – кропивА, черговИй, осокА, листопАд (в обох значеннях слова: і як назви місяця, і як процесу опадання листя), новИй, кіломЕтр, дочкА, вербА, каталОг, яснИй, докумЕнт, виразнИй (у значенні такого, що може бути вираженим), легкИй, шофЕр, бюлетЕнь, руслО, фаховИй.

У решті випадків, що викликають складності з правильним наголошенням, наголос падає на склади в середині слів. ознАка, читАння, завдАння, запитАння, навчАння, видАння, одинАдцять, чотирнАдцять, мерЕжа, чорнОслив, гуртОжиток, літОпис, ненАвисть, рукОпис.

Наголос

Однією з основних ознак голосних фонем є наголос, шо виявляється тільки в слові.

Наголос в українській мові виконує подвійну функцію. По-перше, він об#39;єднує звукові комплекси в окремі слова. Наприклад, звуковий комплекс вищезазначений з одним наго лосом сприймається як одне слово, а комплекс вище зазначе ний, що має два наголоси, позначає два слова. Так само: дав-ноочікуваний, нижчезгаданий, передбачити і давно очікуваний, нижче згаданий, перед бачити. По-друге, наголос виступає як засіб розрізнення слів та словоформ. Наприклад, подані пара ми слова вигода (користь) і вигода (зручність), захват (захоп лення) і захвйт (пристрій, ширина робочого ходу), лікарський (від лікар) і лікарський (відліки), похідний (від похід) і похідний (який походить від чогось) — різні, на шо й вказує наголос. У різних відмінках стоять слова руки і руки, вікна і вікна, різний вид мають дієслова насипати і насипати.

Наголос в українській мові вільний і рухомий, тобто може падати на будь-який склад і під час змінювання слова пересу ватися: голова — голови — голови — голів, казати — кажеш — кажу.

Система наголошування в українській мові досить склад на. Тому у випадках сумніву щодо наголосу слід звертатися до словників.

Разом із тим спостерігаються й деякі закономірності в на голошуванні слів.

1. Віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксі: навчання, завдання, запитання, читання, визнання, видання, пізнання, послання.

Але є й відхилення від цього правила: обладнання (набір механізмів тощо), нехтування, бігання, ковзання.

2. Наголос у багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині переходить на закінчення: вказівка — вказівки, учителька — учительки, ластівка — ластівки, голка — голки, писанка — писанки але: родичка —родички, сусідка — сусідки, верхівка — верхівки.

3. У багатьох двоскладових прикметниках наголос падає на закінчення: вузький, кружний, легкий, липкий, мілкий, низький, новий, нудний, пісний, різкий, сипкий, скучний, стійкий, стічний, страшний, твердий, тісний, тонкий, трудний, тяжкий, черствий, чіткий, чуткий, шкільний.

У прислівниках, утворених від таких прикметників, на голос падає на перший склад: вузько, легко, мілко.

4. У дієсловах перший склад закінчень -емо, -имо, -ете -ите не наголошується: несемо, несете (а не несемо несете ); ідемб, ідете (а не ідьмо , ідете ); підемо, підете; будемо, будете; гуркочемо, гуркочете; гуркотиш. гуркотите; залишимо, залишите.

5. Треба запам#39;ятати наголос у таких словах: агент, бюлетень (множина: бюлетені), кулінарія, випадок, діалог, документ, засуха, монолаг, їм #39;я, катаабг, некролог, експерт, жевріти, квартал, кілометр, колія, компроміс, кропива, мережа, одинадцять, ознака, оптовий, партірі пасквіль, пеня, перепис, перепустка, піна, предмет, прйятель, приятелька, разом, рукопис, середина, сільсько господарський, спина, співробітник, титульний, урочи стий, феномен, цемент, центнер, черговий, чотирнадцять, шофер.

6. У багатоскладових словах, крім основного, є ще побічні інаголоси, які розташовуються через один або два склади від основного: переробити, винагороджувати, безперечний, задоволений, подорож. Побічний наголос на дає українській мові особливої співучості, плавності. У прискореному темпі мовлення він чується слабко, в уповільненому — сильніше. Особливо виразно такий наголос чується в складних словах: синьо-жовтий, гірничоддбувнйй, новобудова.

Якщо щось незрозуміло, запитай. Але з початку зареєструйся

Как правильно ставить ударение в слове украинский

«Украинский» – правильное ударение на «И»

Авторы всех современных словарей русского языка признают в качестве правильного только один вариант постановки ударения в слове «украинский» – на третьем слоге, с ударением на «И» – «украИнский».

В некоторых изданиях (например, словарь «Русское словесное ударение» Зарвы) даже специально отмечено, что вариант ударения «укрАинский» является неверным. Произнесение этого прилагательного с ударением на втором слоге считается орфоэпической ошибкой.

Ударение на «И» сохраняется при склонении и изменении по родам или числам: «украИнский борщ», «украИнские территории», «украИнская литература», «украИнский костюм».

«Украинец» и «Украина» – ударение на третий слог

В названии страны – Украина, а также таких словах, как «украинка» или «украинец» ударение в соответствии с нормами русского литературного языка также ставится на «И», на третий слог. Это также является единственным нормативным вариантом, который фиксируют как орфографические, так и орфоэпические словари.

Ударение «укрАинский» – устаревшая норма

Мнение о том, что в прилагательном «украинский» ударение может (или даже должно) падать на «А» хоть и является ошибочным, но все-таки легко объяснимо. Дело в том, что правила произношения слов со временем меняются, и в прошлом в русском языке ударение в слове «украинский» ставилось именно на второй слог. И это было логично – ведь устаревшее название Украины звучало как «Украйна», с ударением на «А» во втором слоге.

Потом нормы изменились. И до середины XX века многие словари русского языка фиксировали двойную норму ударения в слове «украинский» – как на втором, так и на третьем слоге.

И вариант «укрАинский» с ударением на «А» (так же, как и произношение «Украйна») можно встретить в русской поэзии – например, у Осипа Мандельштама («…перекличка поездов,/ да укрАинская мова / их растянутых гудков» ). И почти у всех на слуху первая строчка знаменитой поэмы Пушкина «Полтава»: «Тиха укрАинская ночь». Именно ее часто приводят в качестве аргумента люди, считающие это ударение правильным. Классик же не мог ошибаться!

Действительно – классик не ошибался, и это произношение не является поэтической вольностью и полностью соответствует правилам русского языка того времени. Но с тех пор русский язык значительно изменился, и в XXI веке в прилагательном «украинский» ударение должно ставиться на третий слог.

Источники: http://ycilka.net/tvir.php?id=838, http://ukrainskamova.com/publ/fonetika_i_pismo/nagolos/4-1-0-34, http://www.kakprosto.ru/kak-915890-kak-pravilno-stavit-udarenie-v-slove-ukrainskiy


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнениемКак правильно:Статьи по теме:

Как правильно снять клавиатуру ноутбука

Вы здесь: ГлавнаяДом, дачаКак снять и далее...

Правильно зарядить летающую фею

Летающая фея Flying Fairy Милые сказочные феи, далее...

Как правильно надеть черешню на крючок

Как посадить черешню: пошаговая инструкция Почти все далее...


Популярные:

Как сдать квартиру в аренду правильно форум (24)
Распоряжение принято или издано как правильно (22)
Правильно составлять поисковый запрос (21)
Составь предложения поставив слова правильном порядке (16)
Тактильная плитка как правильно уложить (15)
Как правильно составлять поздравления (13)

Наиболее читаемые:

Как правильно одеть памперс лежачему больному видео

Привлечение внимания к лежащим больным. Когда в далее...

Как правильно резать плитку плиткорезом видео

Главная Укладка плитки и ремонт Как резать плитку далее...

Как правильно спроектировать фундамент для дома

Как спроектировать фундамент частного дома? Опубликовал автор этого блога далее...